e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

胞子 bào tử
♦Hạt phấn đực trong hoa.