e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

胞妹 bào muội
♦Em gái ruột.