e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

胞兄弟 bào huynh đệ
♦Anh em ruột.