e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

胞兄 bào huynh
♦Anh ruột.