e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

俸給 bổng cấp
♦Tiền lương, bổng lộc.