e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

股份 cổ phần
♦Phần góp thành vốn kinh doanh trong công ti hoặc xí nghiệp. (tiếng Pháp: action). § Cũng viết cổ phần .