e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

肌膚 cơ phu
♦Thịt da. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Bì nhục cơ phu, như đồng đao oan , (Đệ lục thập bát hồi).