e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

罷市 bãi thị
♦Không họp chợ, không mua bán nữa. ◇Tấn Thư : Nam Châu nhân chinh thị nhật văn Hỗ táng, mạc bất hào đỗng, bãi thị , , (Dương Hỗ truyện ).
♦Các nhà buôn vì muốn yêu sách gì đó, cùng nhau đình chỉ việc buôn bán, để làm áp lực.