e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

給足 cấp túc
♦Giàu có đầy đủ. ◇Hoài Nam Tử : Giáp kiên binh lợi, xa cố mã lương, súc tích cấp túc, sĩ tốt ân chẩn, thử quân chi đại tư dã , , , , (Binh lược ).