e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

給發 cấp phát
♦Lấy ra đưa cho. § Cũng nói là phát cấp . ◇Hồng Lâu Mộng : Hoặc thị da nội khố lí tạm thả phát cấp, hoặc giả na tá hà hạng, phân phó liễu, nô tài hảo bạn khứ , , , (Đệ lục thập tứ hồi) Hoặc tạm trích kho trong nhà ra mà cấp cho, hoặc mượn món nào, xin ông truyền cho, con mới dám làm.