e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

級數 cấp số
♦Chuỗi số có thứ tự theo một quan hệ nhất định. ◎Như: 1, 4, 7, 10, …