e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

競進 cạnh tiến
♦Tranh nhau cầu tiến. ◇Khuất Nguyên : Chúng giai cạnh tiến dĩ tham lam hề (Li tao ).