e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

禽獸 cầm thú
♦Chim muông. Chỉ chung loài vật.