e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

真跡 chân tích
♦Thủ bút, nét chữ viết hoặc vẽ thật tự tay của một người.