e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

真經 chân kinh
♦Kinh sách của đạo gia. § Đường Huyền Tông gọi các trứ tác của Trang Tử , Liệt Tử Canh Tang Tử chân kinh .