e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

真皮 chân bì
♦Lớp da ở trong biểu bì. § Cũng gọi là hạ bì .