e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

真珠 chân châu
♦Ngọc trai. § Cũng như trân châu .
♦Rèm ngọc.