e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

真情 chân tình
♦Cảm tình chân thật. ◇Lục Du : Chỉ đạo chân tình dị tả, Na tri oán cú nan công , (Lâm giang tiên ).
♦Tình hình thật tế. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Kháp tài mộng trung chi ngôn, dĩ kiến chân tình, hạnh vật tương man , , (Đệ nhị thập tam hồi) Vừa rồi nghe lời nói trong mộng, biết rõ tình hình thật, xin đừng giấu giếm.