e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

真修 chân tu
♦Tinh thành tu trì. ◇Trần Nhữ Nguyên : Nhưng tại kinh sư kí trụ, hoàn kì tịnh độ chân tu , (Kim liên kí , Chứng quả ).