e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

真人 chân nhân
♦Người tu hành đạo gia đã đắc đạo.
♦Người có mạng làm vua (phụng mệnh trời giáng xuống thế gian để làm vua). ◇Tam quốc diễn nghĩa : Hoàng tinh hiện ư can tượng, chánh chiếu thử gian. Hậu ngũ thập niên, đương hữu chân nhân khởi ư Lương, Bái chi gian , . , , (Đệ tam thập nhất hồi) Hoàng tinh hiện ở tượng trời, chiếu thẳng vào chỗ này. Năm mươi năm nữa, sẽ có một bậc chân nhân dấy lên ở vùng Lương, Bái.
♦Người tiền sử hình thái như vượn tiến hóa gần giống với loài người hiện đại, gọi là chân nhân .