e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

白屋 bạch ốc
♦Nhà lợp cỏ, nhà tranh. Chỉ nhà người nghèo. ◇Hán Thư : Khai môn diên sĩ, Hạ cập bạch ốc , (Vương Mãng truyện ).
♦Chỉ người dân thường hoặc hàn sĩ. ◇Khang Hữu Vi : Nhân nhân giai khả do bạch ốc nhi vi vương hầu, khanh tướng, sư nho , , (Đại đồng thư , Bính bộ ) Người ta đều có thể từ dân thường trở thành vương hầu, khanh tướng, sư nho.
♦Nhà sơn trắng.
♦Tên một dân tộc thiểu số ở phía bắc Trung Quốc.