e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

登記 đăng kí
♦Ghi chép, kí lục. ◇Phúc huệ toàn thư : Đăng kí ngân tiền sổ mục, vụ nhu bút họa minh tịnh, bất hứa lạo thảo ma sát cải bổ , , (Quyển lục , Tiền cốc bộ , Thôi Trưng ) Ghi chép tiền bạc số mục, viết cho sạch sẽ rõ ràng, không được cạo sửa thêm bớt bừa bãi.
♦Ghi sổ (để kiểm soát, tra khảo). ◎Như: hộ tịch đăng kí .