e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

痛恨 thống hận
♦Oán hận tới cực điểm. ◇Gia Cát Lượng : Thân tiểu nhân, viễn hiền thần, thử Hậu Hán sở dĩ khuynh đồi dã. Tiên Đế tại thì, mỗi dữ thần luận thử sự, vị thường bất thán tức thống hận ư Hoàn Linh dã , , . , , (Tiền xuất sư biểu ) Thân với kẻ tiểu nhân, xa lánh các hiền thần, đó là lí do tại sao mà nhà Hậu Hán suy đồi. Tiên Đế hồi còn tại vị, mỗi khi cùng thần bàn về việc đó, không lần nào mà không than thở oán hận cực kì vì Hoàn Đế, Linh Đế.
♦Hối hận vô cùng. ◇Chu Huy : Cao Tông lâm triều, thường viết: Trẫm tức vị thính dụng phi nhân, chí kim thống hận chi , : , (Thanh Ba tạp chí , Quyển ngũ ).
♦Thù ghét cùng cực. ◇Dương Sóc : Lão bách tính đối ư Hán gian thị na ma thống hận, thì khắc đô tại tiêu diệt tha môn , (Tạc nhật đích lâm Phần ).