e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

作品 tác phẩm
♦Thành phẩm đã được sáng tác ra (nói về văn chương, nghệ thuật.)