e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

球心 cầu tâm
♦Trung tâm điểm của hình cầu (Hình học).