e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

伯牙 bá nha
♦Tên người thời Xuân Thu, có tài đàn, chơi thân với Chung Tử Kì . Bá Nha đánh đàn, Tử Kì nghe đàn mà biết được lòng bạn. Đời gọi hai người là bạn tri âm.