e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

無恙 vô dạng
♦Không bệnh tật, bình an. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Mi Trúc tiếp kiến, cụ ngôn gia chúc vô dạng, Huyền Đức thậm hỉ , , (Đệ thập cửu hồi) Mi Chúc ra tiếp, nói gia quyến đều bình an cả, Huyền Đức mừng lắm.