e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

無國界醫生組織 vô quốc giới y sinh tổ chức
♦Médecins Sans Frontières.