e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

濮上桑間 bộc thượng tang gian
♦Trên bờ sông Bộc, trong đám ruộng dâu. Ngày xưa, trai gái nước Vệ hẹn hò dâm bôn ở những chỗ đó. Nghĩa bóng: Chỉ những việc trai gái không đứng đắn. § Cũng viết tang gian bộc thượng .