e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

濟世 tế thế
♦Cứu giúp người đời. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Nhược Tôn Càn, Mi Trúc bối, nãi bạch diện thư sinh, phi kinh luân tế thế chi tài , , , (Đệ tam thập ngũ hồi) Còn như bọn Tôn Càn, Mi Trúc là hạng bạch diện thư sinh, không có tài kinh luân tế thế gì cả.