e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

滂洋 bàng dương
♦Đông nhiều và rộng lớn. ◇Tô Triệt : Quy bái chánh bàng dương, Hành chu khởi dong hoãn , (Tống Đề hình Tôn Kì Thiếu khanh di Hồ Bắc chuyển vận ).