e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

準的 chuẩn đích
♦Đích bắn tên.
♦Tiêu chuẩn. ◇Chu Lượng Công : Đương thế sở lấn tuyển văn tự, đồng nhân phụng vi chuẩn đích , (Bạt hoàng tâm phủ tự tự niên phổ tiền ).
♦Dùng làm tiêu chuẩn, dùng làm chuẩn tắc. ◇Văn tâm điêu long : Chương biểu tấu nghị, tắc chuẩn đích hồ điển nhã , (Định thế ).