e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

準則 chuẩn tắc
♦Cách thức, tiêu chuẩn.