e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

沽酒 cô tửu
♦Mua rượu. ◇Lợi Đăng : Hữu tiền đãn cô tửu, Mạc mãi nam san điền , (Cô tửu ).
♦Bán rượu. ◇Thủy hử truyện : Li ngoại cao huyền cô tửu bái, Liễu âm nhàn lãm điếu ngư thuyền , (Đệ thập ngũ hồi) Ngoài giậu treo cao cờ bán rượu, Liễu râm thong thả buộc thuyền câu.
♦Rượu mua ở chợ. ◇Luận Ngữ : Cô tửu thị phủ bất thực (Hương đảng ) Rượu, thịt khô mua ở chợ không ăn.