e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

汽車 khí xa
♦Xe hơi.
♦Chỉ xe lửa (hỏa xa). ◇Trần Thiên Hoa : Thiết lộ chi khí xa, thủy cực thô ác, kế tiệm cải lương , , (Kỉ Đông Kinh lưu học sanh hoan nghênh Tôn quân Dật Tiên sự ) Xe lửa chạy đường sắt, ban đầu rất thô xấu, sau dần dần cải tiến.