e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

步驟 bộ sậu
♦Chậm và nhanh. Hình dung phong cách, hình thái làm việc không như nhau.
♦Thứ tự, trình tự làm việc.