e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

步哨 bộ tiêu
♦Bộ binh lo việc tuần phòng, cảnh giới.