e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

步卒 bộ tốt
♦§ Cũng như bộ binh .