e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

步伐 bộ phạt
♦Tiến đánh (nói về đội ngũ). ◇Văn minh tiểu sử : Hàng liệt thập phần chỉnh túc, bộ phạt thập phần chỉnh tề , (Đệ ngũ thập lục hồi).
♦Bước đi. ◇Chu Nhi Phục : Tần ma ma mại trước ổn trọng đích bộ phạt, tòng môn ngoại tẩu liễu tiến lai , (Thượng Hải đích tảo thần , Đệ nhất bộ cửu ).