e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

正途 chánh đồ
♦Đường chính, chánh đạo.
♦Ngày xưa do khoa mục xuất thân gọi là theo chánh đồ .