e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

正論 chánh luận
♦Nghị luận một cách chính trực. ◇Hán Thư : Nhân thần chi nghị, nghi trực ngôn chánh luận, phi cẩu a ý thuận chỉ , , (Hạ Hầu Thắng truyện ).
♦Lời nghị luận chính xác hợp lí. ◇Mao Thuẫn : Giá thị khách quan đích khán pháp, dã thị thích thì đích chánh luận , (Tạp cảm nhị đề ).