e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

正心 chánh tâm
♦Lòng ngay thẳng. ◇Lễ Kí : Dục tu kì thân giả, tiên chánh kì tâm , (Đại Học ) Muốn tu thân, trước hết làm cho lòng ngay thẳng.