e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

歌兒 ca nhi
♦Con hát, đào hát.