e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

構精 cấu tinh
♦Nam nữ kết hợp. ◇Dịch Kinh : Nam nữ cấu tinh, vạn vật hóa sanh , (Hệ từ hạ ).
♦Tụ hội tinh thần. ◇Ngụy thư : Đàm tư cấu tinh, thần ngộ diệu di , (Thích Lão chí ).