e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

椎牛饗士 trùy ngưu hưởng sĩ
♦Giết bò khao thưởng quân sĩ. Chỉ ủy lạo quân sĩ. ◇Vô danh thị : Như kim Tây Lương bình định, quân trung cựu lệ, hợp cai trùy ngưu hưởng sĩ, tố cá khánh thưởng đích diên tịch 西, , , (Bách hoa đình , Đệ tứ chiết ).