e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

格致 cách trí
♦Phong cách khí vận. ◇Âu Dương Tu : (Triệu) Xương hoa tả sanh bức chân, nhi bút pháp nhuyễn tục, thù vô cổ nhân cách trí, nhiên thì diệc vị hữu kì bỉ , , , (Quy điền lục , Quyển nhị). § Triệu Xương là họa sĩ đời Bắc Tống, nổi tiếng về tranh hoa quả, thảo trùng, thú rừng.
♦Nói tắt của cách vật trí tri , nghĩa là: truy cứu tới cùng cái lí của sự vật. ◇Lưu Hiến Đình : Nghĩa lí vô tận, tâm tư diệc vô tận. Nhân cẩu năng cách trí, bất hoạn kì cùng dã , . , (Quảng Dương tạp kí , Quyển tam).
♦Tên một môn học cũ, cách trí chi học , tìm hiểu về các sự vật thiên nhiên, tương đương với những môn vật lí học, hóa học... ngày nay.