e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

柏葉酒 bách diệp tửu
♦Rượu dầm lá bách. Phong tục ngày xưa cùng uống vào dịp nguyên đán để chúc thọ và trừ tà. ◇Ứng Thiệu : Chánh đán ẩm bách diệp tửu thượng thọ Hán quan nghi , Quyển hạ).