e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

朱輪 chu luân
♦Bánh xe son. Chỉ xe nhà quyền quý.