e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

暗火 ám hỏa
♦Lửa sắp tắt. ◇Bạch Cư Dị : Hàn hôi mai ám hỏa, Hiểu diễm ngưng tàn chúc , (Quách Hư Chu tương phỏng ).
♦Tỉ dụ lực lượng tiềm tàng.