e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

暗淡 ám đạm
♦Tối, không tươi sáng, u ám, thảm đạm. ◇Tào Ngu : Ốc nội đăng quang ám đạm, liêm mạc đô thâm thâm thùy hạ lai , (Nhật xuất , Đệ tứ mạc).